Deelnemersreglement 2021

Deelnemersreglement
Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2021


1. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar wordt georganiseerd door de Stichting Speelgoed Nederland (SGN). Doel is om consumenten een handvat te geven bij het maken van een keuze bij de aankoop van speelgoed. 

2. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar komt tot stand dankzij een samenwerking tussen de detailhandel, online verkopende bedrijven en de leveranciers van speelgoed in Nederland. 

3. Deelname aan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2021 staat open voor alle leveranciers van speelgoed die op de Nederlandse markt actief zijn. Ondernemingen die artikelen aan de jury van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2021 voorleggen, moeten zich houden aan de volgende bepalingen: 

4. De ingezonden artikelen moeten door alle verkooporganisaties zoals ook websites van speelgoed ingekocht kunnen worden bij de deelnemer en niet uitsluitend via een groothandel. De artikelen dienen voor het publiek verkrijgbaar te zijn vanaf uiterlijk 1 september 2021. Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, kan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar besluiten het betreffende artikel van deelname uit te sluiten. Van ieder winnend artikel, waarvan de jury een prototype heeft beoordeeld, dient voor 1 september 2021 een productie exemplaar toegestuurd te worden. De deelnemer verklaart dat het ingezonden artikel voldoet aan de door de Nederlandse wetgeving gestelde eisen zoals opgenomen in de Richtlijn Speelgoedveiligheid (RSV) en dus is voorzien van een CE-markering. Tevens zorgt de deelnemer er voor c.q. vergewist hij zich ervan dat de arbeidsomstandigheden, waaronder het ingezonden artikel is geproduceerd, voldoen aan internationale normen, dan wel aan nationale wetten in het productieland. 

5. De vakjury kiest uit de aangemelde artikelen per categorie, 3 winnaars. Deze winnaars worden intern in de week van 6 juli 2021 bekend gemaakt, en op 6 september 2021 aan het publiek middels een pers en social media-evenement. 

6. Artikelen kunnen meedoen indien ze op de markt zijn verschenen na 1 augustus 2020. 

7. Aan deelname aan de verkiezing zijn geen kosten verbonden. De leverancier van een winnend artikel verplicht zich tot betaling van € 5.499 excl. BTW voor het eerste artikel dat wint van deze leverancier. De bijdragen voor een eventueel tweede en derde winnend artikel van 1 leverancier, bedragen resp. € 3.999 en € 3.499. Wint hetzelfde artikel meerdere malen, bedraagt de bijdrage eenmalig € 5.499. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar gebruikt deze bijdragen voor de organisatie van de verkiezing en de promotie van de winnaars. De factuur voor de kosten van het winnen zal binnen een week na de bekendmaking worden verzonden en moet binnen twee weken na verzending zijn voldaan aan de SGN.
Naast de vergoeding moeten evt. kosten worden gemaakt voor het kopen van stickers met het logo “Winnaar”. Nadere bijzonderheden zullen worden verstrekt in de bijeenkomst in de week van 6 juli 2021. 

 8. Voor ieder artikel dient een deelnameformulier te worden ingevuld op de website www.speelgoedvanhetjaar.nl. De bevestigingsmail van dit formulier dient vervolgens te worden geprint en aan het artikel te worden vastgemaakt bij inzending. 

9. Indien een prototype wordt ingestuurd, dit kan zowel op het artikel zelf als op de verpakking betrekking hebben, dient dit op het inschrijfformulier te worden aangeven. Voor artikelen die na jurering moeten worden geretourneerd, gaan de kosten daarvan naar de deelnemer. 

10. Artikelen en de uitgeprinte bevestigingsemail van de inschrijving dienen tussen woensdag 16 juni 2021 en 23 juni 2021 te worden afgeleverd of verstuurd aan het volgende adres: 

SGN, t.a.v. Emile Kalis. 
Voorschoterlaan 82, 3062 KS Rotterdam
Stuur vooraf een email ter aankondiging van de verzending naar emile@speelgoedvanhetjaar.nl

De artikelen dienen “speelklaar” te worden aangeleverd, met andere woorden: de artikelen moeten zijn voorzien van alle benodigde accessoires, batterijen en accu’s; de onderdelen van de artikelen moeten zijn uitgepakt (b.v. de cellofaantjes zijn verwijderd) en batterijen moeten zijn aangebracht. Indien een artikel niet speelklaar wordt aangeleverd, worden de kosten voor het speelklaar maken in rekening gebracht à € 100,00 per artikel. De kosten voor niet meegeleverde batterijen enz. worden in rekening gebracht. De leverancier moet zelf zorgen, indien nodig, om het artikel aan de jury te tonen, voor een computer, t.v. of ander hulpmateriaal.

Verder dient ieder artikel helder te worden omschreven (vermijd een “verkooptekst”) in maximaal 450 tekens, dus niet in 450 woorden. Uit deze omschrijving moeten de kernpunten van het artikel blijken dan wel het doel van het speelgoed of spel, en moet zijn aangegeven waarom het artikel zich onderscheidt van een willekeurig ander artikel dan wel waarom het zo leuk of vernieuwend is. De leverancier vermeldt deze omschrijving op het formulier dat op de website moet worden ingevuld.

In de nieuwe categorie Duurzaam kan de deelnemer in zijn eigen woorden beschrijven waarom de inzending deze categorie zou moeten winnen.

Indien gewenst kan aan de uitgeprinte bevestigingsemail van de inschrijving een toelichting worden gehecht die meer informatie geeft over het betreffende artikel.

Deelnemers kunnen een filmpje van maximaal 1 minuut uploaden van elk te jureren artikel, waarin toelichting, uitleg en/of doel van het artikel duidelijk wordt. Bij voorkeur geen commercials.

Een artikel kan niet worden gejureerd op basis van uitsluitend een filmpje. Wel kan een prototype worden gejureerd.

Artikelen kunnen worden aangemeld in 1 van de 7 leeftijdscategorieën:
1. A  0 t/m 3 jaar
2. B  4 en 5 jaar
3. C  6 en 7 jaar
4. D  8 en 9 jaar
5. E  10 en 11 jaar
6. F  12 t/m 17 

7. G Volwassen speelgoed

Alsmede daarna in 1 of meer van de volgende Themacategorieën:
- Duurzaam
- In the Picture 2021: Puzzels
- Spellen: Kinderen, Familie en 16+ kennisspellen

Een aanmelding in een leeftijdscategorie is verplicht waarna een artikel in een themacategorie kan worden aangemeld. Een artikel wordt gejureerd in de categorie die correspondeert met de leeftijdsaanduiding op de doos, de ondergrens van de leeftijdsaanduiding is bepalend.

11. Van het artikel moet een gebruiksaanwijzing, handleiding of spelregels in de Nederlandse taal beschikbaar zijn. Deze moet worden bijgevoegd bij het artikel.

12. De deelnemer onthoudt zich van iedere handeling die de onpartijdigheid van de jury in gevaar kan brengen.

13. De keuze van de vakjury van niet-winnaars wordt niet toegelicht.

14. Na de beoordeling van het artikel door de jury kan de leverancier de adviesverkoopprijs van het artikel niet meer aanpassen. De verkiezing kan op verzoek van de leverancier de prijs eventueel wel verlagen nadat zij de jury heeft geraadpleegd.

15. Indien meerdere versies van een artikel op de markt worden gebracht, moet dat worden opgegeven onder vermelding van de naam van die versie op het aanmeldingsformulier waarmee het artikel ter jurering wordt aangeboden. Dit geldt ook voor b.v. een pop met rode en een met paarse kleren.

Indien een andere versie op de markt wordt gebracht van een genomineerd artikel na de jurering en vóór 31 december 2021 moet die aan de organisatie van de verkiezing ter kennis worden gebracht.

15. De leverancier van een winnend artikel is verplicht zich tijdens de zgn. winnaarsbijeenkomst in de week van 6 juli 2021 te laten vertegenwoordigen door een beslissingsbevoegd persoon. De locatie wordt later bekendgemaakt.

Van ieder genomineerd artikel moet een te fotograferen item voor drukwerk en voor de website tijdens de winnaarsbijeenkomst worden aangeleverd. De foto’s worden in opdracht van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar door een fotograaf gemaakt en kunnen niet door de leverancier worden vervangen door andere foto’s.

De leverancier van een winnend artikel mag tot en met 6 september 2021 enkel intern aan de eigen verkooppartners en marketingorganisaties laten weten dat een artikel gewonnen heeft. Dit moet naar het publiek geheim blijven op straffe van uitsluiting van de verkiezing.

16. Indien een artikel dat wint, wordt teruggetrokken na de winnaarsbijeenkomst in de week van 6 juli 2021, moet de leverancier hiervoor de normale vergoeding voldoen.

17. De organisatie stelt aan de winnaars een logo ter beschikking. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt zoals wordt aangegeven. Het logo mag alleen worden aangebracht op het artikel in de uitvoering zoals dat door de vakjury is beoordeeld. Het logo mag niet worden aangepast en mag vanaf de week van 6 juli 2021 worden gebruikt ter voorbereiding op verkoop -en marketingacties.

18. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar maakt de winnende artikelen aan het publiek bekend op 6 september 2021 op www.speelgoedvanhetjaar.nl en stelt de bezoekers van de site van
13 september tot en met 10 oktober 2021 te stemmen en zo de Publieksprijzen te bepalen. De winnaar in een categorie is het artikel dat de meeste stemmen krijgt van het publiek. Van de Publieksprijzen wordt eveneens een logo beschikbaar gesteld.

19. Leveranciers van een winnend artikel kunnen naast een oproep om te gaan stemmen ook een stemadvies geven aan de consument. Een tegenprestatie voor het uitbrengen van een stem, op welke wijze dan ook, mag op straffe van diskwalificatie niet aan de stemmer worden gegeven.

20. De bekendmaking van de winnaars in de verschillende categorieën vindt plaats op
21 oktober 2021 op een nog bekend te maken locatie.

22. De leverancier van een winnend artikel dient zich flexibel en marktvriendelijk op te stellen. Hij dient detaillisten en andere verkooporganisaties in de gelegenheid te stellen enkele artikelen te bestellen dan wel kleine orders te plaatsen om genoemde artikelen in het assortiment op te kunnen nemen.

23. De leverancier van een winnend artikel verplicht zich medewerking te verlenen aan de publiekswedstrijd.

24. De leverancier van een winnend artikel stelt minimaal 40 artikelen kosteloos ter beschikking aan de Verkiezing Speelgoed van het Jaar. Deze artikelen zullen worden gebruikt voor een verloting onder mensen die stemmen, alsmede promotiedoeleinden en de Influencersdag. Indien leveranciers meer artikelen ter beschikking willen stellen voor de Influencersdag is dat uiteraard mogelijk.

25. De leverancier van een genomineerd artikel is verplicht op 6 september aanwezig te zijn op de bekendmaking van de 36 winnaars om de winnende artikelen uit te leggen.

26. De Verkiezing Speelgoed van het Jaar zal de eventueel overgebleven verstrekte artikelen overdragen aan een nader te bepalen goed doel.

27. Overtreding van het reglement kan leiden tot uitsluiting van deelname en/of aansprakelijkstelling. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SGN.